شبکه های اجتماعی اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.

خدمات 


عمده خدمات موسسه عبارتند از:

  • ثبت تغييرات انواع شركتهاي تعاوني در اداره ثبت شركتها و سامانه هاي وزارت تعاون
  • مشاوره به شركتهاي تعاوني
  • تاسيس انواع شركتهاي تعاوني